33028, м.Рівне, вул. Симона Петлюри, 37

тел./факс: (0362) 22-32-82, 26-36-83;

e-mail: rivne_iz@ukr.net

Коротка історична довідка про інститут землеустрою

На виконання наказу Міністерства сільського господарства Української РСР від 29 червня 1961 року № 403 на базі відділу землевпорядкування та сівозмін Рівненського обласного управління сіль­ського господарства організовано Рівнен­ську землевпорядну експедицію Інституту „Укрземпроект”. На підставі рішення Ради Міністрів Української РСР від 2 вересня 1969 року Рівненську землевпо­рядну експедицію перетворено в Рівнен­ський філіал Українського науково-дослідного і проектно-вишукувального Інституту по землеустрою (Рівненький філіал УкрНДІ- земпроект). Весь цей період часу філіал перебував у віданні Міністерства сіль­ського господарства УРСР, а пізніше його правонаступника Держагропрому УРСР.

На підставі наказу Держагропрому УРСР від 07 лютого 1986 року № 130 філіал підпорядковано Інституту„Укрземпроект”, а з 1990 року у відповід­ності до наказу Південного відділення ВАСГНІЛ № 237 включено до мережі Ака­демії аграрних наук України.

Наказом Академії аграрних наук України від 14 квітня 1992 року № 100 „Про впорядкування та перейменування мережі наукових установ Української академії аграрних наук” Рівненський філіал інституту УкрНДІземпроект пере­йменовано в Рівненський філіал Інституту ” землеустрою УААН.

Згідно розпорядження Кабінету Міні­стрів України від 19 травня 2003 року №284-р „Про передачу Інституту земле­устрою та його філіалів до сфери упрШ^ ління Державного Комітету України по земельних ресурсах” Рівненський філіал Інституту землеустрою реорганізовано в Державне підприємство „Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” і підпорядковано Держ- комзему України.

 

Загальна характеристика підприємства

Загальна чисельність працівників підприємства складає 120 чоловік. В осно­вному це інженери із землевпорядкування, а також працюють в інституті інженери-гідротехніки, інженери-економісти, ґрунтознавці та інші спеціалісти по забезпе­ченню роботи в інституті. Виробничий склад та допоміжні підрозділи інституту забезпечені необхідними технічними засобами, а саме: комп’ютерами, програмним забезпечення, розмножувальною технікою, тахеометра­ми, GPS-приймачем, автомобілями та іншими геодезичними прилада­ми. В інституті працює лабораторія для визначення фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей грунтів.

ДП «Рівненський інститут землеустрою» свою діяльність здійснює на підставі ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, серія АВ № 305416 від 03.03.2007 року та ліцензії Державної служби геодезії, картографії та кадастру на виконання топографо-геодезичних, карто­графічних робіт, серія АВ № 342143 від 27.06.2007 року.

ДП «Рівненський інститут землеустрою» на засадах самоокупності і платній основі відповідно до державних розцінок «Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг» на замовлення громадян та юридичних осіб виконує землевпорядні, землеоціночні, топографо-геодезичні та картографічні роботи.

Спеціалісти ДП «Рівненський інститут землеустрою» надають квалі­фіковану допомогу замовникам щодо виготовлення документації із землеустрою, як безпосередньо при прийомі документів, так і під час вико­нання проектно-вишукувальних робіт. ДП “Рівненський інститут землеустрою” за адресою:

 33028, м.Рівне, вул. Симона Петлюри, 37

тел./факс: (0362) 22-32-82, 26-36-83;

e-mail: rivne_iz@ukr.net

 

Комплекс робіт, які виконує ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”

Для реалізації державної політики щодо використання та охорони земель, здій­снення земельної реформи, вдосконален­ня земельних відносин, науково-обгрунтованого розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодін­ня і землекористування, здійснення системи заходів із землеустрою для І

збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родю­чості грунтів, рекультивації порушених земель і землювання малопро­дуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, закислення, заболочення, забруднення промисловими відходами та хімічними речовинами, консервації деградованих і малопродуктивних земель, встановлення кількісного та якісного стану земель їхнього правового статусу та інших даних тощо, необхідних для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель спеціалісти ДП «Рів­ненський інститут землеустрою» виконують такі землевпорядні, земле- оціночні, топографо-геодезичні та картографічні роботи, а саме:

•схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування викорис­тання та охорони земель;

•проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень (сіл, селищ, міст);

•проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж тери­торій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначен­ня, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

•проекти землеустрою щодо розмежування  земель державної та комунальної власності;

•проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землево­лодінь і землекористувань;

•проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;

•проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

•технічна документація із землеустрою, щодо складання документів, що посвідчу­ють право власності, постійного користуван­ня, оренди на земельну ділянку;

•нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та окремих земельних ділянок;

•грунтово-агрохімічне обстеження та надання лабораторних аналізів грунтів, висновків про грунти;

•робочі проекти рекультивації земель, зняття та поліпшення родючого шару;

•топографо-геодезичні та кадастрові зйомки;

•інвентаризація земель при здійсненні землеустрою;

•виготовлення планів землекористу вань, території сільських (селищних) рад, карт районів, області, тематичних карт.